Beste deelnemer,

Wanneer u een dienst van LeanDirect BV afneemt of zich inschrijft voor een (online) training, gaat u met ons een overeenkomst aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat u precies weet wat u van ons en wij van u mogen verwachten. Die afspraken hebben we op deze pagina voor u op een rijtje gezet. Mochten er voor de training van uw keuze nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze in de opleidingsinformatie vermeld, zoals te lezen op onze website www.leandirect.nl.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) trainingen van LeanDirect BV. Door inschrijving aanvaardt u deze voorwaarden en maakt u tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en daar waar van toepassing ook het bepaalde in de desbetreffende e-learning van LeanDirect BV.
De algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door LeanDirect BV schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden voor online trainingen zijn voor het laatst aangepast op 1 januari 2021.

Betalingsmogelijkheden

(Online) trainingen dienen vooraf in zijn geheel te worden betaald of in termijnen (mits deze optie wordt aangeboden). Bij de online trainingen wordt de toegangscode vervolgens per e-mail naar u toegestuurd. De kosten van de training staan vermeld op de website en in de shop.
Er kan alleen worden betaald via de webshop van LeanDirect BV onder gebruikmaking van iDeal PayPal, Credit Card en/of een eenmalige machtiging, tenzij in uitzonderlijke gevallen er specifieke afspraken zijn gemaakt over een andere betalingswijze.
Indien in uitzonderlijke gevallen gefactureerd wordt, dan is de betalingstermijn 14 dagen. De cursist heeft na aankoop van de training 14 dagen bedenktijd, waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. Het inschrijfbedrag krijgt u binnen 14 dagen terug.

Wij maken gebruik van het online betaalsysteem Mollie. De betaling verschijnt op je afschrift als Mollie/LeanDirect BV of Stichting Mollie Payments. Mollie is een Nederlands betaalsysteem. Lees meer over Mollie op hun eigen website

Trainingsduur & annuleringsvoorwaarden

Cursisten hebben onbeperkt toegang tot de aangekochte training, tenzij anders vermeld op de website of overeenkomst. Enkel bij technische problemen, kan een training tijdelijk niet doorgaan. Mocht de training vanwege technische problemen binnen 14 dagen niet hervat kunnen worden, dan krijgt u als cursist het volledige bedrag terugbetaald binnen 14 dagen.

Additionele diensten & producten

Cursisten en bedrijven hebben recht op additionele diensten en producten als dit expliciet vermeld is op de productpagina of voorstel. Onder additionele diensten wordt verstaan: persoonlijke coaching, praktijkexamen, certificering, klassikale training, webinars of examentrainingen. Onder additionele producten wordt verstaan: het softwarepakket MiniTab en studieboeken.

Recht op correctie

Niet iedereen studeert in hetzelfde tempo. Bovendien kan het gebeuren dat u om welke reden dan ook de training tijdelijk moet onderbreken. Bij LeanDirect BV is dat geen probleem.
Als huiswerkopdrachten en correctie door een docent onderdeel uitmaken van een training, dan heeft u gedurende deze loopperiode recht op begeleiding en correctie. Na het einde van de trainingsperiode komt dit recht te vervallen.

Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het e-learning lesmateriaal blijven te allen tijde bij LeanDirect BV. Gebruik van lesmateriaal en het verkrijgen van online toegang tot de training anders dan voor je eigen persoonlijke studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan van uw persoonlijke inlogcode aan derden. Bij misbruik hiervan kan de toegang tot het trainingsmateriaal worden geblokkeerd. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door LeanDirect BV verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens de in handel zijnde boeken), blijven van LeanDirect BV. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van LeanDirect BV.

Garantiebepaling

LeanDirect BV doet er alles aan om fouten in het trainingsmateriaal te voorkomen. Mocht u desondanks klachten hebben, meld deze dan aan LeanDirect BV via info@leandirect.nl.
LeanDirect BV heeft met zorg haar website en al haar trainingsmateriaal samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. LeanDirect BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door LeanDirect BV verstrekte informatie.

Bescherming persoonsgegevens

LeanDirect begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat LeanDirect zorgvuldig om met deze informatie. LeanDirect houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). LeanDirect heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. Hieronder leggen we u uit welke gegevens LeanDirect van u nodig heeft en waarvoor LeanDirect ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Leandirect slaat de persoonsgegevens op die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die LeanDirect ontvangt  tijdens het inschrijfproces voor een training (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met LeanDirect opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de training waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de training en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw training, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

LeanDirect gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training.
 • Verzorging van de door u gekozen training.
 • Analyses uitvoeren zodat LeanDirect zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen training.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op trainingen zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • LeanDirect anonimiseert de persoonsgegevens voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • LeanDirect behoudt zich het recht voor om een verwerksovereenkomst af te sluiten met organisaties alvorens deelnemers zich kunnen inschrijven voor een training. Dit zal met name gelden, indien er grote aantallen deelnemers zich inschrijven van dezelfde organisatie.
 • LeanDirect kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een training is LeanDirect wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt LeanDirect tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt LeanDirect samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw training. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat LeanDirect door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. LeanDirect deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt LeanDirect alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Digitale leeromgeving en uw gegevens

We beschikken over diverse online leeromgevingen. Binnen deze omgeving ziet u details van uw training, zoals het programma, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen een digitale leeromgeving contact leggen met uw docent, medestudenten en LeanDirect. LeanDirect legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

LeanDirect beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. LeanDirect bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan LeanDirect uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal LeanDirect de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als u bij LeanDirect studeert, kunt u via uw persoonlijke profiel de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. U kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Daarnaast kunt u LeanDirect vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat LeanDirect uw gegevens beperkt gebruikt. LeanDirect kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken. Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. LeanDirect reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert LeanDirect eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer LeanDirect volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal LeanDirect u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment LeanDirect uw gegevens wel kan verwijderen.

Vertrouwelijkheid verstrekte informatie

Alle door u verstrekte informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Denk aan informatie zoals: mondeling verstrekte informatie, bestanden, projectgegevens en emails.

Overmacht

LeanDirect BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LeanDirect BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LeanDirect BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. LeanDirect BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LeanDirect BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

Klachten

Alle klachten worden door LeanDirect BV zeer serieus genomen. U dient een klacht kenbaar te maken aan Willem Janssen van LeanDirect BV. U kunt hierover een e-mail sturen naar klacht@leandirect.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en zullen binnen een termijn van 2 weken uw klacht afhandelen. Mocht de klacht niet binnen 2 weken afgehandeld kunnen worden, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld met een indicatie hoe lang het dan gaat duren. De ontvangst van de klacht wordt door LeanDirect binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener. De klacht zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. De klacht wordt geregistreerd en voor 1 jaar bewaard. Wanneer er over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt, kunt u zich wenden tot vereniging Lean Six Sigma Nederland (LSSN).

Het adres van LSSN is:
Mary Zeldenrustweg 52
2331 ND Leiden

Het oordeel van LSSN is bindend voor LeanDirect BV, eventuele consequenties worden door LeanDirect BV binnen 2 weken afgehandeld.

Geschillen policy eenmalige incasso

Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar facturatie@leandirect.nl. U kunt dan binnen 3 werkdagen een inhoudelijke reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen teruggeboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met facturatie@leandirect.nl.